Điều khoản sử dụng - Miễn trừ trách nhiệm - review cửa hàng

review cửa hàng

1. Extension tạo ra nhằm giúp mọi người thuận tiện hơn khi sử dụng thay vì phải truy cập vào Website

2. Toàn bộ thông tin đăng tải là do người dùng cung cấp. Người dùng đăng thông tin lên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính xác thực của thông tin đó.

3. Chúng tôi không có trách nhiệm quản lý, chỉnh sửa hoặc xóa bỏ nội dung đăng tải bởi người dùng.

4. Có thể tải ứng dụng review cửa hàng từ Google Store tại review cửa hàng - goople store

5. Cài đặt Extension review cửa hàng từ Google Web Store review cửa hàng - chrome extension