Ẩn danh 1 tháng trước

"Bán đồ dởm"

Lần đầu cũng như lần cuối, dịch vụ kém, tránh xa bạch Long hoàng văn thụ

Tài trợ