Gửi yêu cầu thêm cửa hàng

Cửa hàng có đầy đủ thông tin và Website hoạt động sẽ được duyệt tự động Những cửa hàng không đầy đủ thông tin hoặc không có Website sẽ phải chờ duyệt