Gửi yêu cầu thêm cửa hàng

Cửa hàng có đầy đủ thông tin và Website hoạt động sẽ đưc duyệt tự động Những cửa hàng không đầy đ thông tin hoặc không có Website sẽ phải chờ duyệt