Ẩn danh 6 tháng trước

"Bán đồ điểu"

Mua sạc Engergizer .. Bán đồ trôi bảo hành.. Sài chưa được 1 tháng đã hỏng.. Đem ra bảo hành thì hứa lần hứa lựa.. Gần 20 ngày mà chưa xong.. Quá tệ

Tài trợ

mã giảm giá Shopee